Privacy

Privacyverklaring
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Kooter Loopbaanbegeleiding en Coaching
Burgemeester van de Mortelplein 104
5037 PL Tilburg
Telefoon: 06 49 66 03 76
E-mail: info@kooter.eu

Kooter Loopbaanbegeleiding en Coaching verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Kooter Loopbaanbegeleiding en Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende jouw dienstverband of arbeids- en opleidingsverleden
 • CV, LinkedIn-gegevens en sollicitaties, pasfoto
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid / Arbeidsdeskundig rapport
 • Gegevens in een offerte/overeenkomst of plan van aanpak rechtstreeks met jou of via derden, zoals je werkgever
 • Gespreksverslagen van de coachée
 • Gegevens in voortgang- of eindrapportages over jou aan bijvoorbeeld jouw werkgever
 • Gegevens uit een deelnemerslijst voor training (of soortelijk) verstrekt door opdrachtgever

Doeleinden
Kooter Loopbaanbegeleiding en Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het versturen van offertes, rapporten, integratieopdrachten, mededelingen en facturen;
 • U op een goede manier te kunnen begeleiden met uw specifieke vraag;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte, arbeidsongeschiktheid of outplacement
 • Het verrichten van administratieve handelingen en beheer van het cliëntenbestand;
 • U per e-mail evaluatieformulieren te kunnen toesturen, over de door ons bedrijf uitgevoerde opdrachten;
 • U te kunnen informeren over onze diensten;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van Kooter Loopbaanbegeleiding en Coaching persoonsgegevens aan Kooter Loopbaanbegeleiding en Coaching verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat Kooter Loopbaanbegeleiding en Coaching deze gegevens verwerkt.

Gegevens delen met derden
In het kader van haar dienstverlening of door wettelijke verplichtingen kan Kooter Loopbaanbegeleiding en Coaching persoonsgegevens uitwisselen met derden. Bij het versturen van rapportages aan de opdrachtgever (werkgever), gebeurt dit alleen na toestemming van de betrokken medewerker. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als zij voldoen aan de Europese privacywetgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Kooter Loopbaanbegeleiding en Coaching zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Kooter Loopbaanbegeleiding en Coaching zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Kooter Loopbaanbegeleiding en Coaching passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Op de website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Uw rechten
U heeft het recht om Kooter Loopbaanbegeleiding en Coaching een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Kooter Loopbaanbegeleiding en Coaching verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: info@kooter.eu

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kooter Loopbaanbegeleiding en Coaching, laat dit dan vooral aan ons weten. Indien wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Kooter Loopbaanbegeleiding kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.